Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục
1 "Để Có Một Gia Đình Phước Hạnh" - CN Jun15-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
2 "Tập Thói Quen Tha Thứ" - CN Jun08-14 ( Mục sư Nguyễn Xuân Sơn )
3 "Lời Cầu Nguyện Phước Hạnh" - CN Jun01-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
4 "Thương Xót Người Khốn Cùng"- CN May18-2013 ( Mục sư Lê Thiện Dũng )
5 "Đê-bô-ra" - CN May11-14 ( MSCT Đặng Ngọc Hương )
6 "Lời Cầu Nguyện Giải Thoát" - CN May04-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
7 "Lời Cầu Nguyện Tiếp Trợ" - CN Apr27-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
8 "Mắc Nợ Vì Tin Lành" - CN Apr13-14 ( Mục sư Trịnh Văn Khánh )
9 "Hai Hạng Môn Đồ" - CN Mar30-14 ( Thầy Huỳnh Hữu Nhi )
10 "Lời Cầu Nguyện Thanh Tẩy" - CN Mar23-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
11 "Xin Tha Thứ - Phải Tha Thứ" - CN Mar16-14 ( MSCT Đặng Ngọc Hương )
12 "Lời Cầu Nguyện Tôn Thánh" - CN Mar09-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
13 "Lời Cầu Nguyện Thuần Phục" - CN Mar02-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
14 "Lời Cầu Nguyện Thân Thiết" - CN Feb23-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
15 "Được Lại Khải Tượng" - CN Feb02-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
16 "Kinh Nghiệm Quyền Năng Đổi Mới" - CN Jan26-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
17 "Vững Tiến Vào Tương Lai" - CN Jan12-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )
18 "Yêu Như Chúa Yêu" - CN Feb16-14 ( MSCT Đặng Ngọc Hương )
19 "Phát Thảo Tương Lai Theo Ý Chúa" - CN Jan19-14 ( MSCT Đặng Ngọc Hương )
20 "4 Yếu Tố Định Giá Đời Bạn" - CN Feb09-14 ( MSQN Phạm Thanh Duy )

Giảng Luận Hằng Tuần

YouTubeLogo