Thờ Phượng vpcgg2010

PraiseAngel

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục
1 Thờ Phượng Chúa - CN Nov21-10 ( Lễ 1 )
2 Thờ Phượng Chúa - CN Nov07-10 ( Lễ 1 )
3 Thờ Phượng Chúa - CN Oct31-10 ( Lễ 1 )
4 Thờ Phượng Chúa - CN Oct17-10 ( Lễ 1 )
5 Thờ Phượng Chúa - CN Sep26-10 ( Lễ 1 )
6 Thờ Phượng Chúa - CN Sep5-10 ( Lễ 1 )
7 Thờ Phượng Chúa - CN Aug15-10 ( Lễ 1 )
8 Thờ Phượng Chúa - CN Aug 01-10 ( Lễ 2 )
9 Thờ Phượng Chúa & Lễ Dâng Con- CN July11-10 ( Lễ 2 )
10 Thờ Phượng Chúa - CN Jul 04-10 ( Lễ 2 )