Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục
1 "Ánh Sáng của Thế Gian" - CN Nov21-10 ( PTMS Đặng Ngọc Hương )
2 "Chúa Giê-xu Dạy Qua Sự Quá Hình" - CN Nov07-10 ( Mục sư Đặng Thế Quân )
3 "Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời"- CN Oct31-10 ( PTMS Đặng Ngọc Hương )
4 "Lạc Chúa" CN Oct17-10 ( Mục sư Trần Trọng Luật )
5 "Hội Thánh của Chúa" - CN Sep26-10 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
6 "Điều Con Cái Chúa Phải Biết" - CN Sep5-10 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
7 "Của Lễ Sống và Thánh"- CN Aug15-10 ( PTMS Đặng Ngọc Hương )
8 "Của Cải và Tấm Lòng" - CN Aug8-10 ( Mục sư Nguyễn Xuân Sơn )
9 “Noi Theo Chúa ” - CN Aug1-10 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
10 "Nghèo Khó Tâm Linh" - CN July11-10 ( Mục sư Lê Thiện Dũng )
11 "Lối Sống Mới"- CN July4-10 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
12 "Whole Fathers Make Righteous Choices_Cha Tốt Chọn Phải"-CN Jun20-10 ( Mục sư Oliver Lee )
13 "Chứng Đạo Trong Nếp Sống" - CN Jun13-10 ( Mục sư Tôn Thất Bình )
14 "Yến Tiệc Lớn Của Chúa"- CN Jun6-10 ( PTMS Đặng Ngọc Hương )
15 "Làm Đại Sứ Nước Đức Chúa Trời" - CN May30-10 ( Mục sư NguyễnLê Thu Vân )
16 “Ngũ Tuần Nhắc Ta Những Điều Chúa Muốn ” - CN May23-10 ( Mục sư Roger Heuser )
17 “Người Có Thánh Linh” – CN May23-10 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
18 "Làm Mới Tâm Trí" - CN May16-10 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
19 “Người Mẹ Hiền Giô-Kê-Bết” – CN May 9-10 ( PTMS Đặng Ngọc Hương )
20 "Sống Vui Với Chúa" - CN May2-10 ( Mục sư Nguyễn Xuân Sơn )
21 “Mỗi Người Mỗi Ơn” – CN Apr25-10 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
22 "Trong Khi Chờ Chúa Đến" - CN Apr18-10 ( Mục sư Lê Thiện Dũng )
23 "Sống Như Con Cái Sự Sáng" - CN Mar21-10 ( Mục sư Trần Trọng Luật )
24 "Yêu Nhau Như Chúa Yêu Ta" - CN Mar21-10 ( Mục sư Trần Trọng Luật )
25 "Hầu Việc Trong Tinh Thần Vâng Phục" - CN Mar14-10 ( Mục sư Nguyễn Nhật Tảo )
26 "Để Được Phước Chúa Ban" - CN Feb14-10 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )

Giảng Luận Hằng Tuần

YouTubeLogo