"33 PHƯỚC HẠNH KHI TIN CHÚA"

 

Lời Tựa

 

Lời Tựa:

Ngay khi quý vị cầu nguyện tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa mình, quý vị được Đức Chúa Trời ban cho 33 phước hạnh thuộc linh trong đời sống của quý vị. Đối với người Việt khi nói đến phước hạnh thì liên tưởng ngay đến hạnh phúc, thịnh vượng, vui mừng, thành đạt v.v... trong đời sống. Vâng theo tôi có 2 loại phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho loài người:

1/ Phước hạnh phổ thông:

Khi Đức Chúa Trời tạo dựng loài người, Ngài ban cho con người phước hạnh để sinh tồn trên đất này, như gia đình, con cái, sức khỏe, công việc làm v.v... mọi phương tiện để con người có thể sinh tồn. Mọi người đều được những phước hạnh này không ngoại trừ một ai, người có Chúa hay người không có Chúa đều được.

2/  Phước hạnh đặc biệt.

Khi người nào đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, được Đức Chúa Trời ban cho loại phước hạnh đặc biệt này, và tôi trình bày trong sách này "33 phước hạnh nhận được ngay khi tin Chúa", Đức Chúa Trời chỉ ban loại phước hạnh đặc biệt cho con dân Ngài mà thôi

Cho Tân Tín Hữu:

Chúng tôi tin rằng sự hiểu biết về con người mới trong Đấng Christ sẽ là bước cơ bản, hiệu năng nhất cho quí vị bước đi trong những ngày đầu mới theo Chúa. Quý vị sẽ nắm rỏ những phước hạnh đặc biệt của Đức Chúa Trời ban cho quý vị, qua đó đức tin của quý vị nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu vững mạnh hơn.

Cho Tín Hữu đang tăng trưởng:

Khi quý vị học tài liệu này là ôn lại những phước hạnh Chúa ban cho quý vị và quý vị trở thành những người hướng dẫn tân tín hữu trong tiến trình tăng trưởng thuộc linh. Tôi tin sau khi quý vị xuyên qua loạt bài học này, quý vị sẽ thấy đời sống thuộc linh mình được tươi mới. Hãy để những lẽ thật này dẫn đưa quí vị vào trong sự thờ phượng Cha Thượng Thiên và khích lệ những tín hữu khác.

Phương cách sử dụng tài liệu này.

Quí vị có thể chọn lựa nhiều cách sử dụng tài liệu này. Mục tiêu tối hậu là xây dựng và khích lệ tín hữu hiểu biết về mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời

Sau đây là những gợi ý để thành đạt mục tiêu:

1.Mục sư hay là một người lãnh đạo Hội Thánh, hãy giảng dạy về những ân phước quí báu của Chúa cho con dân Ngài.

2. Trong nhóm nhỏ, mỗi tuần lễ hãy học về 1 đặc tính phước hạnh của Đức Chúa Trời.


3. Cá nhân học tập, phải bỏ ra 33 ngày để nhận biết vị trí của bạn trong Đấng Christ.

4. Trong hội đồng cầu nguyện, cầu nguyện xuyên qua từng ân phước của Chúa.

Những gợi ý giúp quí vị trong giờ tỉnh nguyện:

- Phải chuẩn bị lòng bằng sự cầu nguyện.
- Hãy hoạch định thời gian của quí vị cách khôn ngoan. Lập thời khóa biểu thường xuyên để học chương trình này.
- Kinh Thánh, cuốn tài liệu này và một cây viết.
- Tỏ lòng mong đợi Chúa đến trong giờ học.

Trước khi quí vị bắt đầu

Một khi quí vị có quyển sách này trong tay mình, điều đó nói lên quí vị có quyết tâm muốn học biết về Đức Chúa Trời. 1 Sa-mu-ên 16:7 phán dạy chúng ta: " ... Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng." Đa-vít là một người có nhiều tiêu chuẩn, nhưng không phải là một người xuất chúng. Ông ta là một người hung tàn trong chiến tranh, người tà dâm và cũng là kẻ giết người. Nhưng Ông còn là một người được Đức Chúa Trời yêu quí.

Muốn biết tấm lòng của Đức Chúa Trời, quí vị hãy quì gối trước Đấng Tạo Hóa và xin Ngài bài tỏ chính mình Ngài cho quí vị thấy qua hết chương trình học này. Nếu có những lầm lẫn nào về Đặt Tính của Đức Chúa Trời trong trí và lòng của quí vị thì hãy gọt bỏ, cầu xin Chúa bày tỏ chính Ngài cách mới mẻ qua chương trình học lời Chúa.

Hãy cúi đầu và cầu xin Chúa ban cho quí vị "lòng tìm cầu Chúa" khi quí vị bắt đầu cuộc hành trình trong lời Chúa. Hãy nhớ lời hứa của Chúa trong Gia-cơ 4:8 "Hãy đến gần với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em"

 

bấm trang 1 ở trên...

P1

 

1. Được tha thứ tội lỗi.

 

thathu

Xin đọc Rô-ma 8:1 "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;"

Câu Kinh Thánh nầy nói gì về tội lỗi của chúng ta?

Webster định nghĩa chữ "đoán phạt" (condemnations) như sau: "Tuyên phán làm điều sai trái, bày tỏ tội ác, tuyên bố bản án, chính thức tuyên bố không thích hợp để sử dụng"

Trong Cô-lô-se 2:13-14 "Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với ĐấngChrist, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; " nói gì về tội lỗi của chúng ta?

Bởi sự tha tội của Cứu Chúa Giê-xu, chúng ta biết được rằng: "hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Rô-ma 8:1). Vậy hãy vui mừng vì Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của quý vị - trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cuộc đời chúng ta giống như là một miếng đá bụi, đen, dơ bẩn đã được chùi sạch và bây giờ sống với một lương tâm trong sáng, "Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng" (Hê-bơ-rơ 4:16).

Là người tin Chúa đã được Chúa tha thứ tội lỗi giờ đây chúng ta có thể làm được điều gì?

Điều này sẽ làm cho quí vị có hành động khác biệt như thế nào với Chúa nếu trong lần tới quí vị phạm tội?

Hãy cảm tạ Chúa về ơn tha tội của Ngài trên đời sống quý vị. 

 

2. Được Làm con của Đức Chúa Trời .

 

Xin đọc Ê-phê-sô 2:11 "Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bởi tay người ta, gọi anh em mà người không chịu cắt bì, hãy nhớ lại lúc trước,"

Theo câu Thánh Kinh này trước khi quý vị tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa mình địa vị của quý vị là gì?

Bây giờ quý vị trở thành con cái của Đức Chúa Trời, hợp pháp thừa hưởng tất cả di sản của Ngài.

Hãy xem xét những từ ngữ dùng để giải thích sự biến đổi nầy:

Giăng 3:6 "Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần."

----- ----- ----- -----

Tít 3:5 "không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh"

----- ----- ----- -----

Ê-phê-sô 2:1-2 "Còn anh em đã chết vì lầm lỗivà tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch."

----- ----- ----- -----

2 Cô-rinh-tô 6:18 "Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy."

----- ----- ----- -----

Ga-la-ti 3:26 "Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời."

----- ----- ----- -----

2 Cô-rinh-tô 5:20 "Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời."

----- ----- ----- -----

Là con dân Chúa, Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng sáng tạo, nhưng mà là Cha "Aba" của chúng ta, chữ Aba trong tiếng Aramatic, như tiếng Cha hay Ba. Danh từ Aba được đề cập 3 lần trong Tân Ước: Mác 14:36, Rô-ma 8:15 và Ga-la-ti 4:6.

Trong ánh sáng của những câu Thánh Kinh trên, và trong lời cầu nguyện của A.W. Tozer viết trong quyển sách "Sự Theo Đuổi của Đức Chúa Trời".

"Tôi biết chắc chắn Đức Chúa Trời là Cha của tôi và tôi là đối tượng mà Ngài luôn luôn lo lắng và yêu thương. Linh hồn tôi được Ngài biết đến, quan tâm và che chở không ngừng. Điều đó chứng tỏ rằng sự kiên nhẫn, yêu thương, nhân từ và cảm thông của Ngài luôn dành cho tôi. Trong mỗi hoàn cảnh cuộc sống, không cần biết những chuyện lạ thường hay là trái ngược xảy ra như thế nào, thì ngay lúc đó có sự bình an đảm bảo trong tâm hồn tôi cho biết rằng tôi thuộc về Chúa và Chúa thuộc về tôi."

Lời này cho quí vị biết gì về tấm lòng yêu thương "Cha" Đức Chúa Trời đối với quí vị?

----- ----- ----- -----

Xin dừng lại đây và thưa chuyện với Chúa như là thưa chuyện với người Cha thân yêu của quí vị.

 

3. Được tương giao cùng Đức Chúa Trời.

 

D.L. Moody nói: "Có một vài người nghĩ Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm phiền Ngài vì luôn luôn lúc nào cũng cầu xin. Không phải vậy đâu, cách mà chúng ta làm phiền Chúa là không đến cầu xin Chúa."

Xin đọc Hê-bơ-rơ 4:16, "Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng." và viết xuống câu nầy ở bên dưới theo ý quý vị:

----- ----- ----- -----

Có lẽ không có ý nghĩa nào rõ ràng cho chúng ta dùng hơn là sử dụng ý nghĩa đúng đắn của câu Kinh Thánh này. Xin giải thích câu này có ý nghĩa như thế nào giúp cho quí vị mạnh dạn đến gần ngôi thi ân của Đức Chúa Trời.

----- ----- ----- -----

Những tín hữu can đảm và tự tin có thể vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Quyền Năng, Vua của các vua để cầu xin, tìm kiếm lòng nhơn từ và ân sủng của Ngài cứu giúp mình trong lúc có cần. Đặc ân này luôn luôn sẵn sàng 24 tiếng một ngày, và 365 ngày trong năm. Điều gì đã làm cho quí vị ngần ngại không đến gần ngôi thi ân của Chúa được?

----- ----- ----- -----

Gia-cơ 5:16b "người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều." cho chúng ta biết tại sao chúng ta phải cầu nguyện?

----- ----- ----- -----

Hãy mạnh dạn đến gần ngôi thi ân của Chúa. Thưa với Chúa hôm nay quí vị cảm thấy như thế nào. Hãy thưa với Chúa về những ước mơ của quí vị. Hãy làm đi. Chúa đang trong chờ để trò chuyện với quí vị đó.


4. Được hòa thuận với Đức Chúa Trời.

 

"Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời" Cô-lô-se 1:20

2 Cô-rinh-tô 5:17 - 20 "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài... chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi."

Tự điển Webster định nghĩa hòa thuận như sau: "phục hồi tình bạn sau một việc bất hòa." Chúng ta bị cách xa và bất hòa cùng Đức Chúa Trời vì tội lỗi chúng ta. Ngài đã hy sinh, trả 1 giá rất đắt và làm cho chúng ta hòa thuận lại với Ngài ngõ hầu không có điều gì có thể ngăn cản mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài.

Đó là Chúa Cứu Thế Giê Xu Christ: Người đã cung ứng cho chúng ta sự bình an đời đời với Đức Chúa Trời.

Phục hồi tình bằng hữu lại với Đức Chúa Trời, có ý nghĩa gì đối với quí vị?

  • ----- ----- ----- -----
  • ----- ----- ----- -----
  • ----- ----- ----- -----
  • ----- ----- ----- -----
  • ----- ----- ----- -----

Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời về mối liên hệ mới này, bằng cách là chia xẻ với những người mà quí vị sẽ gặp hôm nay về niềm vui của quí vị được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa.

 

5. Được Xưng công Bình

 

codocnhan-1

Xưng công bình là việc làm thiêng liêng của Đức Chúa Trời, tuyên bố chúng ta được xưng công bình và tha tội bởi công đức của Đấng Christ làm trong đời sống của chúng ta.

Công bình có nghĩa là Đức Chúa Trời tuyên bố, Ngài nhìn chúng ta "như người chưa từng phạm tội"

Xin đọc Rô-ma 4:5 "còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình."

Rô-ma 5:1 "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,"

--- --- ------ --- ---

Xưng công bình được tự điển Webster định nghĩa như sau: "xưng là công chính, đúng đắn, hữu hiệu; tuyên bố vô tội." Xưng công bình có ý nghĩa gì trong đời sống quí vị?

--- --- ---

Hãy trình bày với Đức Chúa Trời sự hiểu biết của quí vị về sự ban sự xưng công bình của Ngài cho quí vị, và điều này có ý nghĩa gì khi Chúa tuyên bố quí vị vô tội.

 

bấm trang 2 ở trên...

P2

 

6. Được ở trong Đấng Christ.

 

Baihoctth-4

Trong Tân Ước, có hơn 170 lần sứ đồ Phao-lô đề cập đến lẽ thật quí báu "Ở Trong Đấng Christ". Xin đọc những câu Kinh Thánh sau đây để biết được 5 ý nghĩa mà quí vị được ở trong Đấng Christ.

Rô-ma 6:11 "Anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ."

Rô-ma 6:23  "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ."

Rô-ma 8:1  "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ."

Rô-ma 8:39   "... Bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta."

Rô-ma 12:5   "... thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau."

1 Côr 1:4   "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ."

1 Côr 1:30  "Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta."

2 Côr 1:20  "Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói " A men" làm sáng danh Đức Chúa Trời."

Bây giờ quý vị được liên kết với Đấng Christ cách sống động "trong một đường lối mới". Lẽ thật nầy là nền tảng của tất cả phước hạnh khác mà chúng ta nhận được khi chúng ta được đồng ngồi và liên hiệp với Đấng Christ ở trên các nơi thiên đàng. Trong Đấng Christ, chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài. Hiện giờ chúng ta có được mối liên hệ tất cả những gì mà Đấng Christ liên hệ, và cũng được liên hệ với chính Đức Chúa Trời.

Nếu hôm nay quí vị sống "trong Đấng Christ" hơn là sống cho "chính mình". thì quí vị sẽ có được sự khác biệt gì ?

----- ----- ----- -----

"Đức Chúa Trời không thể làm được gì cho đời sống chúng ta cho đến chừng nào Ngài được ở trong chúng ta. Ngay khi Đấng Christ ngự vào trong chúng ta đó là lúc Đức Chúa Trời bắt đầu tỉa sửa đi những phần mà không giống là một cơ đốc nhân" - Zig Ziglar

 

7. Được Đức Chúa Trời chấp nhận.

 

Xin đọc Ê-phê-sô 1:4 "trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời,"

Câu nầy nói gì về cách Đức Chúa Trời nhìn chúng ta?

----- ----- ----- -----

Đọc 1 Phi-e-rơ 2:5 "và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời."      

Câu Kinh Thánh này trình bày về những điều ban cho khi "được Đức Chúa Trời chấp nhận bởi Chúa Giê-xu Christ" Những sự ban cho đó là gì mà quí vị có thể trình cho Chúa Giê-xu hôm nay?  --- --- ---

Bởi sự liên hiệp của chúng ta trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời nhìn thấy Đấng Christ trong chúng ta nên chúng ta không bị định tội, chúng ta hoàn toàn được chấp nhận mà không cần phải gắng công, cố sức để đạt đến. Vì bởi sự liên hiệp với Đấng Christ, chúng ta được xưng công bình.

Hãy xác định cách hay mức độ nào mà Chúa làm cho chúng ta công bình.

2 Côr 5:21 "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời."

----- ----- ----- -----

1 Côr 6:11 "Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi."

----- ----- ----- -----

Hêb 10:14 "Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời."

----- ----- ----- -----

Cô-lô-se 1:12 "Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:"

----- ----- ----- -----

Cảm nghĩ của quý vị như thế nào sau khi ôn lại những câu Kinh Thánh nầy?

----- ----- ----- -----

Xin quí vị hãy trình bày lòng cảm xúc sâu xa của quí vị về việc mình được Đức Chúa Trời chấp nhận bằng một lời cầu nguyện biết ơn Ngài là Cha Thượng Thiên của quí vị.

 

8. Được làm công dân thiên quốc.

 

"Chúng ta là những khách bộ hành trên trái đất này, đang mong chờ trở về quê hương, nhưng lại hoàn toàn không biết quê hương mình ở đâu và quê hương mình là gì. Đôi khi chúng ta chợt thấy nó trong giấc mơ hay trong ngõ rẽ của cuộc đời, thoạt đến rất diệu kỳ, rất êm dịu, rồi nhanh chóng tan biến cũng giống như lúc nó hiện ra." (Madeline L'Engle, The Rock that is Higher.)

Xin đọc Phi-líp 3:20 "Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ,"

Lu-ca 10:20 "Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng."

và Hê-bơ-rơ 12:22. "Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại,"

Quê hương của chúng ta ở đâu?

----- ----- ----- -----

Khi quí vị sống trên đất này quí vị sắp đặt sự ưu tiên trong cuộc sống của quý vị, nó có phản ảnh lên sự phòng bị và niềm vui mừng về đời sống vĩnh cửu đã được bày tỏ trong Philíp 3:20 không? Tại sao có? Tại sao không?

----- ----- ----- -----

Xin đọc Ê-phê-sô 2:19 "Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời." Trong suốt những năm tháng hành trình trên đất, thân phận chúng ta là gì?

----- ----- ----- -----

Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: "Nầy đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng." Khải Huyền 21:3.

Hãy dùng Khải Huyền 21: 3 làm trọng tâm để quí vị ca ngợi Đức Chúa Trời cho quí vị đặc ân sống đời đời trong sự hiện của Ngài.

 

9. Được vào gia tộc và là người nhà của Đức Chúa Trời.

 

Xin đọc 1 Ti-mô-thê 3:14-15 "Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy, phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy."

Chúng ta không những là công dân thiên quốc, nhưng còn là một phần tử "người nhà của Đức Chúa Trời." Theo Ga-la-ti 6:10 "Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin." Quí vị phải đối xử như thế nào với những người thuộc về "người cùng nhà của Chúa"?

----- ----- ----- -----

Ai sẽ nhận biết chúng ta là một phần tử trong gia đình Chúa? Xin đọc 2 Ti-mô-thê 2:19 "Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác."

----- ----- ----- -----

"Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời." Ê-phê-sô 2:19

Hãy thưa với Chúa về niềm vui mà quí vị là người nhà của Đức Chúa Trời. Bày tỏ niềm vinh hạnh khi cảm nhận mình được Chúa đưa vào trong gia đình quyền quí, cao sang của Ngài.


10. Được gia nhập hội thiên quốc

 

kingdom

Vì là gia đình và là công dân thiên quốc, chúng ta được nối liền trong một hiệp hội với Đấng Christ. Trong hiệp hội đó có ít nhất 7 lãnh vực công ích và cam kết.

Hãy viết xuống những ý chính yếu trong mỗi phân đoạn Kinh Thánh sau đây:

a) Bạn đồng sự với Chúa trong đời sống.

Cô-lô-sê 1:17 "Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài."  --- --- ---

1Giăng 5:12 "Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống."

----- ----- ----- -----

b) Bạn đồng sự với Chúa trong địa vị.

Ê-phê-sô 2:6 "và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ,"

----- ----- ----- -----

c) Bạn đồng sự với Chúa trong phục vụ.

II Cô-rinh-tô 1:19 "Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jêsus Christ, mà chúng ta tức là tôi với Sin-vanh và Ti-mô-thê, đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu; nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi."

----- ----- ----- -----

1Cô-rinh-tô 3:9 "Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây."

----- ----- ----- -----

d) Bạn đồng sự với Chúa trong hy sinh.

2 Ti-mô-thê 2:12 "lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta;"

----- ----- ----- -----

Phi-líp 1:29 "Ngài nhơn Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa,"

----- ----- ----- -----

1 Phi-e-rơ 4:12-13 "Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường."

Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.

----- ----- ----- -----

1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3 "hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta."

----- ----- ----- -----

e) Bạn đồng sự trong cầu nguyện.

Giăng 14:12-14 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho."

----- ----- ----- -----

f) Bạn đồng sự trong cam kết.

2 Côr 11:2 "Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ."

----- ----- ----- -----

Êph 5:22-27 "Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài."

----- ----- ----- -----

g) Bạn đồng sự trong mong đợi.

Tít 2:13 "đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ,"

----- ----- ----- -----

Hãy cảm tạ Chúa vì quí vị được liên hiệp với Ngài trong một đời sống có ý nghĩa, biến hóa thành bằng hữu của Chúa. Chúng ta đang sống, là sống mỗi ngày một, nhưng trong ngày đó chúng ta đang sống cho cho sự sống đời đời. Vô Danh.

 

bấm trang 3 ở trên...

P3


11. Được ở trong sự chăm sóc của Chúa.

 

baihoctth-10

"Đức Chúa Trời làm mọi việc để trả lời cầu xin của con dân Ngài. Những khó khăn của họ làm Ngài quan tâm, lời họ cầu nguyện lay động Ngài. Tiếng của họ là ngọt ngào cho Ngài. Ngài thích nghe họ cầu nguyện, và không có gì vui cho Chúa hơn bằng trả lời cầu xin cho con dân Ngài" - E M. Bounds, The Weapon of Prayer.

Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những người hư mất là vô hạn và tuyệt đối. Vâng, Kinh Thánh nói rất nhiều về đặt tính của Đức Chúa Trời đối với con cái Ngài.

Xin đọc Rô-ma 5:8-10

"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! Vì nếu chúng ta còn là thù nghịch cùng đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, thì chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào."

Đức Chúa Trời càng lưu ý đến chúng ta càng nhiều thì việc đó cho chúng ta biết mình là đối tượng đặc biệt trong tình yêu và ân điển của Ngài.

Lưu ý Đức Chúa Trời chăm sóc quí vị

Ê-phê-sô 4:7 "Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ."

----- ----- ----- -----

Tít 2:13 "đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ,"

----- ----- ----- -----

Ê-phê-sô 1:19 "và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình,"

----- ----- ----- -----

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24 "Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó."

----- ----- ----- -----

Cô-lô-se 3:15 "Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn."

----- ----- ----- -----

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17 "Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành."

----- ----- ----- -----

Rô-ma 8:26, 34 "Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta."

----- ----- ----- -----

Hãy cảm tạ Chúa về sự chăm sóc của Ngài từng chi tiết một. Mỗi ngày Chúa dang hai tay ôm ấp, chăm sóc quí vị. Hãy nhận sự ôm ấp của Ngài và chia xẻ điều này cho người mà quí vị sẽ gặp hôm nay.


12. Được Vinh Hiển

 

Khi nhận được sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho quí vị được vinh hiển trong tương lai.. Xin đọc Rô-ma 8:18  "Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta."

Đọc Cô-lô-se 3:4 "Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển." quí vị hình dung được hình ảnh gì?

----- ----- ----- -----

Hãy đọc Rô-ma 8:30 "còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển."

Hãy vẽ 1 biểu đồ về tiến trình được bày tỏ trong câu Kinh Thánh này :

Làm thế nào để đạt được kết quả của tiến trình này?

 ----- ----- ----- -----

Hãy vui mừng ca ngợi Đức Chúa Trời vì quí vị được hiện diện trong cõi vĩnh hằng, và là môn đồ vĩnh hiển của Chúa Giê-xu Christ . Hãy nói cho Chúa nghe những niềm trông cậy và điều lo sợ nào của quí vị khi quí vị tìm học biết về Ngài và Ngài hiện đang thánh hóa quí vị trở nên giống Ngài hơn.


13. Được giao thông với các Thánh Đồ

 

Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 12. 1."Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. 2. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. 3. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Đức Chúa Jêsus đáng nguyền rủa! Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa! 4. Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. 5. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. 7. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. 8. Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. 9. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; 10. người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. 12. Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. 13. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. 14. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. 15. Nếu chơn rằng: vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chơn không có phần trong thân. 16. Và nếu tai rằng: Vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. 17. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? 18. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. 19. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? 20. vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. 21. Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chơn rằng: Ta chẳng cần đến bay. 22. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. 23. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn, 24. còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, 25. hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. 26. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng. 27. Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. 28. Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. 29. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy đều là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? 30. Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? 31. Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn."

Quyền "Công Dân" của chúng ta gắn liền với mối liên hệ thiên đàng của"người nhà Đức Chúa Trời" cũng gắn liền với mối liên hệ của chúng ta với Chúa; Sự "thông công với các thánh đồ" cũng gắn liền với mối liên hệ với những tín hữu khác. Trước mặt Chúa, mối liên hệ đó được xem như là anh chị em trong Đấng Christ. Trong mối liên hệ đó có trách nhiệm kính trọng, xây dựng và cùng làm việc chung với nhau.

Hãy đọc những câu Kinh Thánh sau đây nói về mối liên hệ giữa tín hữu với nhau. Hãy chú ý đến những điều thực tế trong mối giao thông ngỏ hầu khích lệ chúng ta chia xẻ ra.

Công vụ 2:42 "Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện."

----- ----- ----- -----

Ga-la-ti 2:9 "và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì."

----- ----- ----- -----

Phi-líp 2:1-3 "Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình."

----- ----- ----- -----

Phi-lê-môn 1:17 "Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy."

----- ----- ----- -----

Hê-bơ-rơ 13:16 "Chớ quên việc lành và lòng bố thí, và sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời."

----- ----- ----- -----

1Giăng 1:3  "chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ."

----- ----- ----- -----

1Giăng 1:6-7 "Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta."

----- ----- ----- -----

Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng ta mối liên hệ này . Xin Chúa giúp đỡ quí vị phát triển sống trong mối liên hệ với các thánh đồ của Ngài.


14. Được ở trên vầng đá Chúa Jêsus Christ.

 

Xin đọc Ma-thi-ơ 7:24-27 "24. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. 25. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, và đã cất trên đá. 26. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều."

Trong câu chuyện này Chúa Giê-xu dạy chúng ta điều gì về việc xây dựng đời sống trên một nền móng vững chắc?

----- ----- ----- -----

Câu chuyện này dạy chúng ta 1 bài học: chỉ có một nền móng sẽ còn tồn tại đời đời và các nền móng khác như cát sẽ sụp đổ. Phẩm chất của nền móng là then chốt để chịu đựng nỗi cấu trúc.

Hãy đọc 1Cô-rinh-tô 3:9-15. "9. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. 10. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. 11.Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. 12. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13. thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy."

Quí vị học được gì qua phân đoạn Kinh Thánh này, nhấn mạnh đến cấu trúc đặt trên nền móng?

----- ----- ----- -----

Hãy tỏ bày lòng biết ơn đến Cha Thượng Thiên về một nền móng kỳ diệu mà quí vị xây dựng đời sống của quí vị trên đó -- Chúa Giê-xu, Vầng Đá của chúng ta.


15. Được dự phần trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời.

 

baihoctth-2

Có 5 từ ngữ được dùng trong Kinh Thánh cho chúng ta biết thế nào Đức Chúa Trời khiến chúng ta dự phần trong chương trình đời đời của Ngài. Hãy đọc những câu Kinh Thánh sau đây và viết xuống những từ ngữ chính, diễn tả vai trò chúng ta trong chương trình của Chúa.

Công vụ 2:23 "Người đó bị nộp, theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thật tự giá và giết đi."

----- ----- ----- -----

Câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì cho quí vị?

----- ----- ----- -----

1 Phi-e-rơ 1:2, 20 "theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!", "đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em,"

----- ----- ----- -----

Câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì cho quí vị?

----- ----- ----- -----

Rô-ma 8:29 "Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;"

----- ----- ----- -----

Câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì cho quí vị?

----- ----- ----- -----

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 "hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn."

--- --- ---

Câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì cho quí vị?

----- ----- ----- -----

Giăng 15:16 "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi."

----- ----- ----- -----

Câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì cho quí vị?

--- --- ---

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24 "Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó."

----- ----- ----- -----

Câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì cho quí vị?

----- ----- ----- -----

"Trong sự cầu nguyện, chúng ta được nhắc nhở về sự tốt lành, quyền phép và chương trình của Chúa..." - Joseph Stowell, The Dawn's Early Light.

Hãy trình bày với Chúa ý nghĩa chương trình của Ngài cho đời sống quí vị.

 

bấm trang 4 ở trên...

P4


16. Được Chúa mua chuộc.

 

andienvaluatphap-3

Chúng ta đã được mua chuộc khỏi chợ nô lệ tội lỗi bởi huyết của Chúa Jêsus và bây giờ được tự do để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống. (Ga-la-ti 5:1, Rô-ma 3:24).

Trong tự điển Webster định nghĩa sự mua chuộc như sau: "mua lại và nhận điều gì đó trong việc trao đổi." Trong 2 phần Cựu và Tân Ước, chúng ta thấy nhiều hình ảnh đẹp về tình yêu vô bờ bến của Đức Chúa Trời mua chuộc chúng ta khỏi đời sống ích kỷ, hư mất.

Hãy suy nghĩ về sách Hôsê, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy thế nào tình yêu vô bờ bến Chúa đối với cô dâu của Ngài.

Ân điển mua chuộc đến từ Đức Chúa Trời, nhắc chúng ta nhớ về hình ảnh người nô lệ được ghi lại trong Cựu ước bị xỏ lỗ tai là dấu hiệu quyền sở hữu thuộc về chủ. Trong Xuất Ê-díp-tô-ký 21:5-6, "Nếu kẻ tôi mọi nói rằng: Tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai nó; nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời." Đây là một hình ảnh tươi đẹp về mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Cha là Người đã mua chuộc chúng ta khỏi chốn nô lệ tội lỗi và giải thoát chúng ta được tự do. Với tấm lòng biết ơn đó chúng ta phải trở thành người nô lệ vĩnh viễn của Ngài.

Một ngày trong tương lai, thân thể hư nát của chúng ta sẽ được cứu chuộc mặc lấy một thân thể mới hiển vinh bất diệt.

Xin đọc Rô-ma 8:23 "không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy."

Câu Thánh Kinh này cho quý vị biết gì về sự cứu chuộc?

----- ----- ----- -----

Hãy tỏ bày lòng biết ơn của quí vị đối với Chúa vì Ngài đã trả một giá rất đắc để mua quí vị lại từ chốn nô lệ tội lỗi.

"Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện đặt trên nền tảng của sự Cứu Chuộc và ngoài đó ra không có nền tảng nào khác. Xin chúng ta đừng bao giờ quên lời cầu xin của chúng ta đã được nghe, không phải bởi vì chúng ta thành khẩn, cũng không phải bởi vì sự khổ nhục chúng ta chịu, nhưng bởi sự chịu khổ Chúa Jêsus." - Oswald Chambers.17. Được mối liên hệ sống với Đức Chúa Trời.

 

Theo quan điểm thần học về "làm nguôi cơn giận", rất ít người hiểu được điều nầy một cách thấu đáo. Trong từ điển Unger lập luận điều làm nguôi cơn giận như sau: "về Thần diện thì Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá. Việc Chúa Jêsus chết thay tội lỗi thế gian đã biến đổi hoàn toàn vị trí của nhân loại trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chấp nhận những gì Chúa Giê-xu Christ đã hoàn tất việc chết thế cho nhân loại cho dầu con người có vào trong sự phước hạnh đó hay không."

Trong từ điển Thánh Kinh của Nelson phát biểu nghĩa đó như sau: "hành động xoa dịu hay là cách làm nguôi cơn giận, đó là Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự để trả giá cho tội lỗi mà Đức Chúa Trời thánh khiết đã đòi hỏi."

Xin đọc 1Giăng 2:2 "Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa", Rô-ma 3:25 "là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, " và Hê-bơ-rơ 2:17 "Nhơn đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.".

Chúng ta học gì về việc sống bày tỏ ra sự cứu rỗi của chúng ta?

----- ----- ----- -----

Việc nầy có ý nghĩa gì cho chính cá nhân của quí vị?

----- ----- ----- -----

Nếu quí vị phải giải thích sự làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời cho một em thiếu nhi thì quí vị sẽ giải thích như thế nào?

----- ----- ----- -----

Theo ông Chafer lập luận: "sự giận dữ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi trong con cái của Ngài là càng ban ân điển, đó là mối liên hệ của chúng ta với Chúa... nhiều điều lợi ích khác nữa mà lòng hay trí không thể nào hiểu được" (trang 238, bộ.III)

Hãy cảm tạ Chúa vì cơn giận và thạnh nộ của Ngài trên tội lỗi chúng ta đã được Chúa Giê-xu con một yêu dấu của Ngài làm thỏa mản. Hãy tỏ lòng biết ơn của quí vị qua 1Giăng 2:2 nói, Chúa Giê-xu Christ đã làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời trên tội lỗi của chúng ta. Hãy dan rộng đôi tay quí vị và mời đón Chúa, bởi cơn giận của Chúa đã được nguôi nên Ngài được tự do đến với chúng ta và có mối quan hệ sống động với chúng ta qua Con của Ngài, Chúa Giê-xu Christ.18. Được tự do khỏi luật pháp.


Một người theo Chúa Giê-xu không cần phải làm việc gì đó để được chấp nhận.Vì trong Đấng Christ người người đó đã được chấp nhận rồi. Làm trọn theo luật pháp bảo là tiêu chuẩn mà không một người nào đạt đến được, và khi tin Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa mình thì điều đó không còn là một quyền lực trói buộc nữa, người đó được tự do khỏi luật pháp bởi vì Đấng Christ chịu chết cho luật pháp.

Xin đọc Rô-ma 8:2 "vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết."

Rô-ma 7:4 "Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời."

----- ----- ----- -----

Rô-ma 6:14 và Rô-ma 7:6 nói gì về quan hệ của chúng ta với luật của Đức Chúa Trời?

----- ----- ----- -----

Là môn đệ của Chúa Giê-xu là ở dưới ân điển và sự vâng phục. Người ấy biết mình là ai và biết Chúa đã làm những gì cho mình sẽ có lòng ước muốn hầu viết Chúa chứ không phải bị bắt buộc. để được tự do khỏi luật pháp là được tự do khỏi việc "làm lành, lánh dữ " cố công, gắng sức mà làm để ước mong một ngày nào đó mình sẽ hội đủ điều kiện. Luật pháp tạo ra sự cầm buộc, công quả và lề thói mặt cảm. Con người được tự do khỏi những điều đó kể từ ngày có mối liên hệ với ân điển của Chúa.

Ân điển Chúa trong đời sống quí vị giống như điều gì?

----- ----- ----- -----

Hãy thưa với Chúa về sự kỳ diệu của Ngài ban cho quí vị, như là quí vị không xứng đáng để được Ngài ưa thích, không xứng được tự do khỏi luật pháp mà quí vị lại được.

 

19. Được làm con nuôi.

 

Xin đọc Ê-phê-sô 1:4-5 "trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh 5. bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,

Việc chúng ta được nhận làm con nuôi đã được sắp đặt khi nào?

----- ----- ----- -----

Con nuôi ở đây khác với nghĩa con nuôi mà mình thường hiểu theo ý nghĩa của đời này. Nó có nghĩa quý vị hợp pháp là con cái của Đức Chúa Trời và việc làm con nuôi là tiến trình mà Chúa đối xử chúng ta như những người con trưởng thành. Nó là sự từ bỏ tính cách trẻ con cứ mải mê sống trong ân điển, thiếu trách nhiệm, dại khờ vô định. Tất cả mọi người tín hữu đều được đối xử bằng nhau là những người thừa hưởng ân điển trọn vẹn của cuộc sống. Như những người con trưởng thành.

Đức Chúa Trời tình nguyện nhận chúng ta làm con nuôi vào trong gia đình mới mua chuộc bởi ân điển Ngài đã thể hiện trong đời sống chúng ta.

Dưới luật pháp La-mã, việc nhận làm con nuôi được thực hiện rất là nghiêm chỉnh. Người nhận phải là người nam và không có con. Người được nhận phải là một người lớn không còn lệ thuộc và phải đồng ý cho việc nhận làm con nuôi. Một khi thủ tục đã hoàn tất dưới luật pháp, người con nuôi trở thành như một người con được sanh trong gia đình. Đây là hình ảnh của Thánh Kinh về đời sống mới của chúng ta được nhận làm con nuôi như là những người con trai con gái của Chúa.

Chúng ta bây giờ là những phần tử trong một gia đình mới.

Xin đọc Ga-la-ti 4:46 "Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!"

----- ----- ----- -----

Rô-ma 8:23  "không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy."

----- ----- ----- -----

Quí vị học được điều gì về vị thế của quí vị trong gia đình của Đức Chúa Trời? 

----- ----- ----- -----

Việc nầy ảnh hưởng như thế nào trong đời sống hằng ngày của quí vị?

 

20. Được đến gần Đức Chúa Trời

 

tinhthuong-10

Thánh Augustine đã nói, "Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Ngài, và tâm hồn chúng con sẽ không an nghỉ cho tới khi nào được an nghỉ trong Ngài."

Xin đọc Ê-phê-sô 2:12-13. "trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. 13. Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi."

Quí vị có nhớ cái cảm giác xa cách giữa quí vị và Đức Chúa Trời không? Nếu quí vị đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giê-xu ở thời niên thiếu, sẽ thấy những câu Kinh Thánh này thật thực tế về việc phân cách giữa quí vị và Chúa trước khi quí vị được sự cứu rỗi.

----- ----- ----- -----

Trong thực tế, Chúa rất gần chúng ta và việc này rất rõ ràng, luôn cả lúc chúng ta cảm thấy Chúa rất là xa. Khi quí vị cảm nhận được sự xa cách Chúa thì việc gì sẽ xảy ra trong tình cảm của quí vị?

Xin đọc Giacơ 4:8 "Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;"

----- ----- ----- -----

Hê-bơ-rơ 10:22 "nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa."

----- ----- ----- -----

Vì được đem đến gần Chúa. Là một tín hữu trách nhiệm của chúng ta là phải giữ sự gần gũi này qua việc xưng tội và làm ngay thẳng lại theo ý Chúa.

Khi phạm tội, chúng ta có cảm giác như sau:

tôi........................................ Chúa

Nhưng trong thực tế:   CHÚA TRONG TÔI

"Một tình yêu nghèo không phải vì tình yêu mà vì con người yêu. Một em bé đang khóc, ngoảnh mặt đi khỏi vú của mẹ nó, nhưng mẹ nó không dẹp bỏ vú mình, bà vẫn để nó gần em bé. Khi tâm trạng tôi khó chịu là lúc tôi cảm nhận tôi không còn yêu Chúa nữa đó là lúc tôi chỉ trông vào tình yêu của Ngài. Tôi thưa với Chúa: Cha ơi, hãy nhìn con, Cha có thấy con đang ở trong tâm trạng gì. Xin Cha hãy cứu giúp con!" - George MacDonald.

Hãy thưa với Cha Thượng Thiên về mối liên hệ của quí vị với Ngài. Hãy hình dung ra chính bạn đang tiến gần đến Chúa như Chúa đã kéo bạn đến gần Ngài.

 

bấm trang 5 ở trên...

P5


21. Được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm.

 

annantoi

"Ma quỉ có một chủ tâm là làm ngăn trở các thánh đồ cầu nguyện. Ma quỉ không sợ những người có bằng cấp mà không cầu nguyện. năng nổ mà không cầu nguyện, có tôn giáo mà không cầu nguyện. Ma quỉ chế nhạo công việc mệt nhọc của chúng ta, xỉ báng sự khôn ngoan của chúng ta, nhưng nó run sợ khi chúng ta cầu nguyện." - Samuel Chaldwick.

Xin đọc Đa-ni-ên 9 & 10

Quí vị đã khám phá được điều gì về sức mạnh cầu nguyện?

----- ----- ----- -----

Xin đọc Cô-lô-se 1:13. "Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,."

Chúa đã giải thoát những gì trong quí vị?

----- ----- ----- -----

Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 4:3-4 "Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, 4. cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời." Xuyên suốt Thánh Kinh, chúng ta được dạy về quyền lực của Satan làm đui mù tâm trí con người.

Đọc Ê-phê-sô 2:1-2 "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch."

----- ----- ----- -----

1 Giăng 5:19 "Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ."

----- ----- ----- -----

2 Cô-rinh-tô 10:3-5 "Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. 4. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: 5. nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ."

----- ----- ----- -----

Đừng có quay đầu và bỏ chạy. Chúng ta đã được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi sự cai trị của Satan và Ngài bảo chúng ta bước vào trận chiến chống lại sự cai trị của Satan với vũ khí thuộc linh mới.

Xin đọc Ê-phê-sô 6:10-12 "Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. "

----- ----- ----- -----

Hãy thưa với Chúa, về những điều Ngài đã giải thoát bạn khỏi quyền tối tăm và mặc cho quí vị quyền năng để quí vị có thể giúp những người còn bị kèm giữ ở trong bóng tối.

"Cầu nguyện là sức mạnh. Ma quỉ cười khi thấy chúng ta tính toán. Ma quỉ chế nhạo khi chúng ta bận rộn. Nhưng ma quỉ run sợ khi chúng ta cầu nguyện - đặc biệt khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau" - Corrie Ten Boom.

 

22. Được vào Thiên Quốc.

Đọc những câu Kinh Thánh sau đây để khám phá tin tức liên hệ về sự tham dự của quí vị trong Nước Chúa.

Cô-lô-se 1:13 "Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,"                          

----- ----- ----- -----

1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12 "Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cùng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy,"

----- ----- ----- -----

2 Phi-e-rơ 1:11 "dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta."

----- ----- ----- -----

Những câu Thánh Kinh trên xác chứng quí vị sẽ được đón tiếp trịnh trọng vào trong thiên quốc vĩnh hằng của Đức Chúa Trời và Cứu Chúa Giê-xu Chrsit chúng ta. Trong năm 1970 đã có 1.25 tỷ cơ đốc nhân với một dân số thế giới hơn 3.7 tỷ người. Trong năm 1997, thế giới đã có 5.8 tỷ cư dân và chỉ có 1.9 tỷ cơ đốc nhân (trong số này hẳn nhiên, có nhiều người chỉ mang danh cơ đốc nhân mà thôi) Khi quí vị bước vào nước Đức Chúa Trời là quí vị gia nhập vào đoàn quân của Ngài. Quí vị là một trong tỷ người đó.

Chúng ta phục vụ Vua của muôn vua trong một vương quốc mới là nơi mà chúng ta đã được đặt để. Thật là một niềm vinh hạnh và thách thức!

Làm thế nào quí vị có thể bày tỏ Thiên quốc qua nếp sống hằng ngày của mình?

----- ----- ----- -----

Hãy cảm tạ Chúa cho quí vị 1 chỗ ở trong vương quốc Ngài.


23. Được sự ban cho từ Đức Chúa Cha đến Đấng Christ.

 

Xin đọc Giăng 17. "Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, 2. và nhơn quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. 3. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. 4. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. 5. Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. 6. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. 7. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến. 8. Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. 9. Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. 10. Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về Con, và Con nhơn họ được tôn vinh. 11. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. 12. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. 13. Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. 14. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. 15. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. 16. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 17. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. 18. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. 19. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. 20. Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21. để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. 22. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: 23. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con. 24. Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. 25. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. 26. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa."

Hãy lưu ý trong Giăng đoạn 17, có 7 lần trong khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, Ngài đề cập đến "những người Cha giao cho con" nghĩa là khi chúng ta tin Chúa Giê-xu là một của ban cho của Đức Chúa Cha cho Chúa Giê-xu. Giống như những viên đá quý, mỗi viên đá có giá trị đặc biệt được ban cho bởi Đức Chúa Cha.

"Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họng vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha." Giăng 17:6

"Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một." Giăng 17:22

Hãy xem Chúa Giê-xu chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ chúng ta như một của ban cho quý báu nhận từ nơi Đức Chúa Cha:

"Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho Con." Giăng 18:9.

Cảm nghĩ của quí vị như thế nào về chính mình là của quí báu Đức Chúa Cha ban cho Chúa Giê-xu Christ?

----- ----- ----- -----

Dựa trên sự chăm sóc của Chúa Giê-xu dành cho các môn đồ mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài, quí vị nhận thấy như thế nào về sự chăm sóc của Chúa cho quí vị như là báu vật của Ngài?

----- ----- ----- -----

Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì quí vị là một của ban cho của Chúa cho Chúa Giê-xu.24. Được Cắt Bì (Báp-tem) trong Đấng Christ.

 

Xin đọc Cô-lô-se 2:11 "Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta."

Cắt bì (Báp-tem) thuộc linh có nghĩa là biệt riêng ra cho Chúa Giê-xu. Theo Ông Chafer đây là sự cung ứng và phước hạnh trong mối liên hệ chúng ta chia xẻ với Đấng Christ:

"Đứng trước mặt Chúa chúng ta là một người xác thịt và tội lỗi Chúa đã đoán phạt và được giải cứu khỏi sự thống trị của xác thịt, do sự cung ứng của ân điển, phước hạnh rất vẹn tòan bởi Chúa Giê-xu." - Chafer, Hệ Thống Thần Học, tập III, trang 250-251.

Xin đọc Rô-ma 4:9-12 "9 Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Vả, chúng ta nói rằng đức tin của Aùp-ra-ham được kể là công bình cho người. 10. Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi, hay là khi người chưa chịu cắt bì? Aáy không phải sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước. 11. Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, khi chưa chịu cắt bì; hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình, 12. và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Aùp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy."

Những câu Thánh Kinh nầy nêu lên sự cắt bì phần thuộc linh của Ápraham là sự cắt bì phần thể xác. Dấu hiệu bên ngoài bày tỏ sự biến đổi trong lòng của Ápraham.

Những điều đổi mới nào xảy ra trong đời sống quí vị kể từ khi Đấng Christ biến đổi tấm lòng của quí vị?

----- ----- ----- -----

Cần phải thay đổi trước khi được làm nên mới trong Đấng Christ không? Không cần!

Hãy thưa với Chúa về tấm lòng biết ơn Chúa của quí vị vì Chúa đang thay đổi phần ngoài của quí vị bởi vì phần bên trong Ngài đã hoàn tất rồi. Hãy nói cho Chúa biết quí vị khác khao hợp tác với tiến trình thay đổi đời sống của quí vị để thu hút và luôn luôn đặc nó làm hàng đầu.25. Là phần tử hoàng tộc và thầy tế lễ thánh.

 

kingdom-1

Xin đọc Xuất Ê-díp-tô ký 19:6 "Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên."

Dân tộc Do Thái là một dân tộc được đặc ân làm dân tộc thánh và là một vương quốc của thầy tế lễ. Nhưng họ đã thất bại trong việc giữ những điều kiện của Giao Ước khe khắt trong một gia đình.

Trong Tân Ước, chúng ta "đang được xây dựng ở trong một gia đình thuộc linh để thành một dòng dõi tế lễ thánh".

Xin đọc 1 Phi-e-rơ 2:25 "Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình."

Câu Thánh Kinh "anh em là kẻ được chọn, hoàng tộc tế lễ, Dân tộc thánh, người thuộc về Đức Chúa Trời"có nghĩa là gì?

----- ----- ----- -----

Xin đọc 1 Phi-e-rơ 2:9 "Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;"

Có gì khác biệt giữa một thầy tế lễ ở trong dân Do Thái và một thầy tế lễ ở trong Tân Ước?

----- ----- ----- -----

Theo 1 Phi-e-rơ 2:5 và 1 Phi-e-rơ 2:9, là một phần tử của Đấng Christ là thầy tế lễ thánh, vai trò của chúng ta là gì để có thể hoàn thành chức vụ này? Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ lẽ thật này qua cuộc sống hằng ngày của chúng ta?

----- ----- ----- -----

Hãy giành thời gian để tuyên xưng và làm sáng danh Chúa về sự Chúa gọi quí vị ra khỏi chốn tối tăm để vào trong cõi sáng láng của Ngài.


bấm trang 6 ở trên...

P6


26. Dân tộc thánh, người biệt riêng, thế hệ được chọn.

Baihockt-51

Xin đọc 1 Phi-e-rơ 2:9 "Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;"

Những điều sau đây quí vị nghĩ nó có ý nghĩa gì?

Thế hệ được chọn?

----- ----- ----- -----

Dân tộc thánh?

----- ----- ----- -----

Người được biệt riêng?

----- ----- ----- -----

Là một dân tộc thánh, chúng ta trở thành nhóm người đặc biệt trên thế gian này. Vì chúng ta là những người đặc biệt nên không thể nào dự phần vào những mục đích của thế gian và nhận nó làm mục đích cho chính mình. Nhưng phải nắm lấy mục đích của cuộc sống chúng ta là công dân thiên quốc, quê hương của chúng ta là thiên đàng. Chúng ta sống như là một công dân thiên quốc dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời Hằng Sống.

Là một công dân thiên quốc, điều chúng ta dự phần vào là gì?

----- ----- ----- -----

Xin đọc 1 Phi-e-rơ 2:11 "Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn." Dựa trên thân phận của chúng ta, vai trò của chúng ta trên đất này là gì?

----- ----- ----- -----

Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn lựa quí vị.

 

27. Được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

 

Xin đọc Ê-phê-sô 1:18 "lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao,"

Là con dân Chúa, chúng ta sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp của Cha, điều này có nghĩa là gì?

----- ----- ----- -----

Xin đọc Cô-lô-se 3:4 "Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển."

Điểm đặc biệt của cơ nghiệp này là gì?

----- ----- ----- -----

 

28. Được cơ nghiệp của các Thánh Đồ

Không những chúng ta thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, nhưng Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời và các Thánh Đồ đều là cơ nghiệp của chúng ta.

Xin đọc 1 Phi-e-rơ 1:4 "là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em," tại đây Chúa viết về "cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em."

Xin mô tả cơ nghiệp này

----- ----- ----- -----

Xin đọc Cô-lô-se 3:23-24 "Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, 24. vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa."

----- ----- ----- -----

Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời đã khiến quí vị trở thành người thừa kế. Hãy thưa với Chúa sự cảm kích của quí vị về sự thừa hưởng cơ nghiệp không hư, không ô uế, không suy tàn, cơ nghiệp đời đời của Ngài.

 

29. Được ở trong sự sáng của Chúa

Xin đọc Ê-phê-sô 5:8 "Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng;"

Bước đi trong sự sáng có nghĩa là gì?

----- ----- ----- -----

Chúng ta không những chỉ "bước đi trong sự sáng", nhưng cần phải bày tỏ sự hiện diện của Chúa ra. Theo 1 Giăng 1:7 "Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. "

Ai là người cần biết đến sự sáng của Chúa ở trong chúng ta?

----- ----- ----- -----

Quí vị có những kinh nghiệm nào về việc Đấng Christ ngự trong mình và phản chiếu ánh sáng tự nhiên của Chúa qua đó người khác có thể nhận biết Ngài?

----- ----- ----- -----

"Sự toàn hảo của những gì chúng ta kinh nghiệm dường như lúc nào cũng ngoài tầm tay của chúng ta. Như khi một ngọn lửa được thắp lên trong căn phòng tối ánh sáng chập chờn, lờ mờ. Nhưng ở trên Thiên Đàng đèn sẽ được mở lên toàn vẹn. tại đó chúng ta sẽ vui hưởng sự toàn hảo -- không hư nát và không mập mờ." - David Watson Sr., Fear No Evil.

Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã đem bạn ra khỏi nơi tối tăm vào trong sự sáng của Ngài. Hãy cầu xin Chúa giúp quí vị chia xẻ sự sáng của Ngài cho những người mà quí vị sống và làm việc chung.

 

30. Được liên hiệp trong Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh

 

baihoctth-15

"Sự bối rối là đầu óc con người" ông Chafer viết, "Thánh Kinh cho biết trước có 6 mối liên hệ khác biệt giữa Ba Ngôi Đức Chúa Trời và cơ đốc nhân, và các mối liên hệ này thể hiện rất thực tế không tìm được trong khía cạnh kinh nghiệm của con người có thể so sánh được. Được nói như vầy:

1. Cơ đốc nhân ở trong Đức Chúa Cha.  Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 "Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em!"

----- ----- ----- -----

2. Đức Chúa Cha bởi Đức Thánh Linh ở trong cơ đốc nhân   Đọc Rô-ma 8:9 "Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài."

----- ----- ----- -----

3. Đức Chúa Thánh Linh ở trong cơ đốc nhân.   Đọc 1 Cô-rinh-tô 2:12 "Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời;"

----- ----- ----- -----

"Xin cho con nghe tiếng Ngài" - đó là lời cầu nguyện của tôi. Con sẵn sàng vượt qua những biểu lộ để nghe tiếng Ngài, để nhận biết Ngài, để con được xúc động, ly kỳ với sự hiện diện của Ngài." - Oswald Chambers.

 

bấm trang 7 ở trên...

P7

 

31. Được phước hạnh đầu tiên với bông trái của Đức Chúa Thánh Linh

traiTL-1

Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 1:22 "Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. " và Ê-phê-sô 1:14 "Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài."

----- ----- ----- -----

Đức Thánh Linh ngự trị và hành động trong đời sống mới của người tín hữu và việc đó được mô tả như là " ứng trước" hay "tiền đặt cọc"

Xin đọc Rô-ma 8:23 "không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy."        

Hãy chú ý sự giàu có của Đức Chúa Thánh Linh như được diễn tả trong những câu Thánh Kinh sau đây:

1. Sanh bởi Đức Chúa Thánh Linh

Giăng 3:6 "Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần."

----- ----- ----- -----

2. Báp-tem bằng Thánh Linh

1 Cô-rinh-tô 12:13 "Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa."

----- ----- ----- -----

3. Ngự trị bởi Đức Chúa Thánh Linh

Giăng 7:39  "Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển."

----- ----- ----- -----

Rô-ma 5:5 "Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta."

----- ----- ----- -----

Rô-ma 8:9 "Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài."

--- --- --- --- ---

2 Cô-rinh-tô1:21 "Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã       xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời;"

--- --- --- --- ---

Ga-la-ti 4:6 "Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!"

----- ----- ----- -----

1 Giăng 2:27 "Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận."

----- ----- ----- -----

1 Giăng 3:24 "Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta."

----- ----- ----- -----

4. Ấn Chứng bởi Đức Chúa Thánh Linh

2 Cô-rinh-tô 1:22 "Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi."

----- ----- ----- -----

Ê-phê-sô 4:30 "Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc."

----- ----- ----- -----

5. Đầy dẫy Đức Chúa Thánh Linh

Ê-phê-sô 5:18 "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh."

----- ----- ----- -----

Hãy dành đôi phút để suy niệm sự hiện diện Đức Chúa Trời trong đời sống bạn qua Đức Chúa Thánh Linh. Hãy thưa với Chúa, thật ý nghĩa cho cuộc đới của quí vị qua việc Ngài xác chứng đảm bảo bằng dấu ấn bởi Đức Chúa Thánh Linh.

 

32. Được toàn vẹn trong Chúa

Lẽ thật này là một tóm tắc của tất những gì đã xảy ra trước, nó là một chân lý mạnh mẽ của Thánh Kinh.

Xin đọc Cô-lô-se 2:9-10 "Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. 10. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực."

Vì là chân lý, mà chúng ta không thể thấu hiểu hết được nhưng Thánh Kinh khẳng định cho chúng ta đọc trong 2 Phi-e-rơ 1:3 "Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta,"

Hãy viết xuống câu Kinh Thánh đặc biệt này.

----- ----- ----- -----

Nếu chúng ta hoàn toàn nắm lấy chân lý này thì đời sống của chúng ta sẽ đước thay đổi ra sao?

----- ----- ----- -----

Hãy nói với Chúa lòng quí vị khát khao nhận được đầy đủ chân lý để nên trọn vẹn trong Ngài.

"Hãy suy nghĩ, mỗi một lời hứa của Chúa chỉ tìm được trọn trong Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời không chỉ ban cho chúng ta ân điển, nhưng mà còn ban cho chúng ta Đức Chúa Giê-xu, Chúa của Nguồn ân điển. Nếu ân điển là sự bình an thì chỉ tìm thấy trong Chúa Giê-xu, Chúa Bình An. Cũng như sự sống chỉ tìm thấy trong sự sống và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Cơ đốc giáo thì không phức tạp... cơ đốc giáo là Chúa Giê-xu." - Joni Ereckson Tada, "Ngọn Đèn Cho Chơn Tôi."

 

33. Được sở hữu chủ mọi ân phước thuộc linh.

Xin đọc Ê-phê-sô 1:3 "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,"

Hãy dành giây phút để ôn lại từng ơn phước thuộc linh một mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngay khi cầu nguyện tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình:

33 Phước Hạnh Đức Chúa Trời Ban Cho Tín Hữu.

1. Được tha thứ tội lỗi                                          
2. Được làm con cái Chúa
3. Được tương giao với Đức Chúa Trời
4. Được hòa thuận với Đức Chúa Trời
5. Được xưng công bình                          
6. Được ở trong Chúa
7. Được Đức Chúa Trời chấp nhận          
8. Được làm công dân thiên quốc
9. Được làm gia tộc và người nhà của Đức Chúa Trời.      
10. Được gia nhập Thiên Hội
11. Được ở trong sự chăm sóc của Chúa   
12. Được hiển vinh
13. Được ở trong sự giao thông với các Thánh đồ              
14. Được ở trên vầng đá, Chúa Giê-xu
15. Được dự phần trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời
16. Được Chúa mua Chuộc
17. Được mối liên hệ sống với Đức Chúa Trời
18. Được tự do khỏi luật pháp
19. Được làm con nuôi                                          
20. Được đến gần Đức Chúa Trời
21. Được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm                         
22. Được vào trong thiên quốc
23. Được ban cho từ Đức Chúa Cha đến Đức Chúa Giê-xu           
24. Được cắt bì (Báp tem) trong Chúa Giê-xu                  
25. Được làm hoàng tộc và thầy tế lễ thánh
26. Dân tộc thánh, người biệt riêng, thế hệ được chọn.
27. Được kế tự cơ nghiệp Đức Chúa Trời                          
28. Được kế tự cơ nghiệp của các thánh Đồ
29. Được ở trong sự sáng của Chúa                       
30. Được liên hiệp trong Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Thánh Linh
31. Được phước hạnh đầu tiên với bông trái của Đức Thánh Linh.
32. Được trọn vẹn trong Chúa
33. Được sở hữu chủ mọi phước hạnh thuộc linh

mondohoa-16

Hãy cảm tạ Chúa về sự giàu có của sự cứu chuộc, qua cách mỗi một ngày quí vị học tập một ân điển bên trên. Hãy sống bày tỏ niềm tin của quí vị như là một người con biến đổi của Hoàng Vương.

Sự cứu rỗi là việc của Đức Chúa Trời, không phải của con người. "Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" Ê-phê-sô 2:8-9.

Sự đáp lại của chúng ta đối với Chúa là phải ăn năn (từ bỏ con đường của mình, từ bỏ làm theo sức riêng của chúng ta) và nhận sự ban cho cách nhưng không của Chúa. Khi chúng ta học biết về sư ban cho nhưng khôn này của Chúa, chúng ta khám phá được 33 chân lý để làm biến đổi cuộc đời.

Việc chúng ta dành thì giờ học biết về cuộc sống và sự sống đới đời trong lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhận biết sự mầu nhiệm, oai nghi, lạ lùng của mọi điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta.

 

"33 Phước Hạnh Khi Tin Chúa" - vpcgg.org